Sijainti: Pääsivu / Projektit (päättyneet) / ONKI-ontologiapalvelu

Ontologiapalvelun kehittämishanke

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) ovat puoltaneet vuonna 2012 ansallisen ontologiapalvelun kehittämistä ja rahoittamista 1/2013 - 3/2014 sekä pysyvämmän rahoitusmallin selvittämistä. Ontologiapalvelun kehittäminen ja ylläpito on toistaiseksi rahoitettu OKM:n ja VM:n yhteisrahoituksella vuoden 2015 loppuun.

Kansalliskirjaston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön yhteishankkeen tavoitteena on saada FinnONTO –tutkimushankkeessa vuosina 2003 - 2012 kehitetyt kansalliset ontologiat kustannustehokkaasti käyttöön keskitettyinä, julkishallinnon ylläpitäminä verkkopalveluina ja julkaistuina avoimella lähdekoodilla. Näin pyritään vähentämään päällekkäistä, hajanaisin resurssein tehtävää työtä, parantamaan tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja säästämään resursseja eri alojen tietojen yhdistämishankkeissa.

Hanke jakautuu kolmeen osaan:

1) Ontologiakirjaston, ONKI-palvelun teknisen infrastruktuurin kehittämi-seen tuotantokuntoon ja ylläpitoon, jotta se voi palvella kansallista sa-nastotyötä.
2) Yleisontologian (YSO) ja ruotsinkielisen ontologian (ALLSO) kehittä-miseen ja ylläpitoon sekä englanninkielisen version rakentamiseen ja ylläpitoon.
3) Erikoisalojen ja erityisesti julkisen hallinnon ontologioiden kehitystu-keen.

Hankkeen tuotokset vuoden 2013 aikana olivat:

1. Uuden, tuotantokäyttöön tarkoitetun palvelinympäristön rakentaminen ja palvelun siirtäminen tähän uuteen palvelinympäristöön.
2. Täsmennetty toimintasuunnitelma vuosille 2013-2017 ja projektisuunni-telma vuodelle 2013 - 2015.
3. ONKI -palvelun yhteistoiminta- ja hallintomallin muodostaminen.
4. Ohjelmistovalinta ja työvälineiden ja rajapintojen kehitystyön käynnis-täminen ja pilotointi.
5. YSO:n (Yleinen suomalainen ontologia) ja erikoisalojen ontologioiden yhteismitallistaminen.
6. Julkisen hallinnon ontologioiden (JUPO ja JUHO) sisältöjen ylläpito, käytön tuki ja koulutus. 

Hanketta on jatkettu VM:n ja OKM:n yhteisrahoituksella vuoteen 2015 asti. Tavoitteena on viimeistellä kansallisen ontologiapalvelun siirto tuotantoon ja kytkennät mm. valtion yhteiseen julkaisujärjestelmään, palvelutietovarantoon ja avoindata.fi -palveluun.

 OKM ja VM neuvottelevat FINTO-palvelun jatkorahoituksesta vuosille 2016 - 2017 elokuun 2015 aikana. Tavoitteena on toteuttaa palvelun keskeiset kehittämistoimenpiteet vuoden 2016 aikana ja siirtyä täyteen tuotantokäyttöön vuonna 2017.

 Lisätietoja: