Ohjelman hallinta (31.1.2016 asti)

Ohjelman ohjaus ja hallinta

Ohjelman organisointi ja roolit

 

Ohjelman organisaatiorakenne

Ohjelman organisointi

Ohjelman omistaja

Ohjelman omistaja vastaa ohjelman toteutuksesta, resursoinnista, ohjelmatasoisesta viestinnästä sekä ohjelman onnistumisesta. Omistaja vastaa ohjelman määrärahan käyttöön liittyvistä päätöksistä sekä hyväksyy ohjelman päättämisen.

Ohjelman johtoryhmä

Ohjelman johtoryhmä vastaa ohjelman ohjauksesta, ohjelman onnistumisesta ja tärkeimmistä ohjelman sisältöön liittyvistä päätöksistä. Johtoryhmä hyväksyy ohjelman tärkeimmät muutokset ja lopputulokset sekä ohjaa ohjelmaan sisältyvien osakokonaisuuksien tavoitteenmukaisuutta ohjelman näkökulmasta.

Ohjelmapäällikkö

Ohjelman ohjelmapäällikkö vastaa ohjelma suunnittelusta, toteutuksesta ja toteutuksen ohjauksesta ohjelman johtoryhmän asettamisen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmapäällikkö vastaa ohjelman vaatimien resurssien järjestämisestä sekä omalta osaltaan edellytysten luomisesta ohjelman toteutuksen onnistumiseksi. Ohjelmapäällikkö esittelee ohjelman tilanteen, tulokset ja ohjelman toteutuksen mahdolliset muutokset johtoryhmälle. Lisäksi ohjelmapäällikkö tekee esitykset ohjelman sisältämien projektien käynnistämisestä.

Projekipäällikö (ohjelman)

Ohjelman projektipäällikkö vastaa ohjelman sisältämien projektien ja tehtävien toteutuksesta ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektipäällikkö suunnittelee eri alaprojektikokonausuuksien läpiviennin ja koordinoi eri alaprojekteja niiden toteutuksen aikana. Projektipäällikkö suunnittelee ohjelman vaiheet projektit käynnistämispäätöstä varten.

Ohjelman projektiryhmä

Ohjelman projektiryhmässä käsitellään ohjelman toteutukseen liittyvien alaprojektien ja tehtävien asioita. Ryhmä toimii ohjelman projektipäällikön seuranta ja koordinointitehtävien tukena. Ohjelman projektiyhmässä käsitellään pienemmät ohjelman muutos- ja päätösasiat, joilla ei ole merkittäviä vaikutuksia ohjelman budjettiin, aikatauluihin tai tavoitteisiin.

Projektipäällikköt (alaprojektin/tehtävän/työryhmän)

Ohjelman alaprojektien projektipäälliköt vastaavat oman projektikokonaisuutensa suunnittelusta ja toteutuksesta. Projekipäälliköt raportoivat projektien etenemisestä ohjelman projektiryhmälle.

Ohjelman toteutustoteutussuunnitelma

Kuntatieto-ohjelman toteutussuunnitelma on tarkoitettu ohjelman johtoryhmän ja sidosryhmien välineeksi seurata ohjelman eri vaiheiden toteutusta sekä ohjelman avulla tavoiteltujen hyötyjen toteutumista, toteutukseen liittyviä riskejä sekä ohjelman viestintätoimenpiteitä.

Toteutussuunnitelma koostuu 6 dokumentista.

Tällä sivulla julkaistavat toteutussuunnitelma ja sen liitteet päivitetään ohjelman johtoryhmän kokousten jälkeen.

Ohjelman eri toteutusvaiheista muodostetaan erilliset tarkemmat projektisuunnitelmat.