Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 1. Kuntatieto-ohjelman esittely

Kuntatieto-ohjelman esittely

Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta. Kuntatietoohjelman tavoitteena on parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta. Ohjelmassa tuotettavat kehittämisvälineet toimivat keinoina tämän päämäärän saavuttamiseksi.

Ohjelman toteutuksen lopputuloksena kuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan. Ohjelmalla edistetään tietojen tuotannon ja raportoinnin kehittämistä niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla.

Ohjelman tavoitteena on, että ohjelmassa kehitettävät uudet toimintamallit palvelevat  mahdollisimman hyvin myös tulevia maakuntia ja kehittävät luokitukset ja toimintamallit voidaan soveltuvin osin ottaa käyttöön maakuntien taloushallinnossa ja -raportoinnissa.

Ohjelman tavoitteena on parantaa edellytyksiä kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tuotannon, raportoinnin, jalostuksen ja tietojen käytön prosessien tuottavuuden parantamiseen niin kunta- kuin valtiotasolla. Tavoitteena on myös antaa vastaavat edellytykset tuottavuuden parantumiseksi tulevissa maakunnissa mahdollistamalla ohjelmassa kehitettävien toimintamallien ja soveltuvien määritysten käyttöönotto.